Πετρελαιοειδή και Καύσιμα

 

Η ποιότητα των πετρελαιοειδών και καυσίμων που διατίθενται και χρησιμοποιούνται στην Κύπρο, ρυθμίζεται από τους περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμους 2003 έως 2018, καθώς και από αριθμό Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί δυνάμει των Νόμων.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας των καυσίμων κίνησης βενζίνης και ντίζελ που διατίθενται στην Κυπριακή γίνονται σε καθημερινή  βάση. Τα καύσιμα κίνησης που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά είναι αμόλυβδη βενζίνη 95, 98 και 100 οκτανίων, ντίζελ χαμηλού θείου (LS) και υγραέριο κίνησης, ενώ η εμπορία μολυβδούχου βενζίνης επιτρέπεται κατόπιν σχετικής άδειας από τον Υπουργό, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων των μεταφορών το 2020, οι προμηθευτές καυσίμων κίνησης έχουν υποχρέωση για ανάμιξη βιοκαυσίμων στη βενζίνη και το νίζελ. Η χρήση των βιοκαυσίμων συνεισφέρει και στον δεύτερο στόχο των μεταφορών για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 6%.

Επιπρόσθετα, ελέγχεται η τήρηση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται από χερσαίες εγκαταστάσεις και από πλοία. Η ποιότητα των καυσίμων πλοίων και τα όρια περιεκτικότητας σε θείο καθορίζονται ανάλογα με από την περιοχή που το πλοίο πλέει, δηλαδή εάν είναι εντός λιμένα,  χωρικών υδάτων, Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ή ζωνών ελέγχου της ρύπανσης της Δημοκρατίας. Η χρήση μεθόδων μείωσης των εκπομπών από πλοία εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, αποτελεί εναλλακτική μέθοδο συμμόρφωσης των πλοίων, αντί της χρήσης καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Η χρήση των μεθόδων μειώσεις εκπομπών επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Οι έλεγχοι των καυσίμων σε πλοία διενεργούνται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Η προμήθεια των καυσίμων πλοίων γίνεται από τους τοπικούς προμηθευτές καυσίμων πλοίων, οι οποίοι προτού ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους ως τοπικοί προμηθευτές, οφείλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Τοπικών Προμηθευτών Καυσίμων Πλοίων.

Τα Χημεία που έχουν οριστεί με Γνωστοποίηση του Υπουργού για να διενεργούνται οι αναλύσεις των πετρελαιοειδών και καυσίμων στα πλαίσια εφαρμογής των περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμων, είναι η Κινητή Εργαστηριακή Μονάδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΚΕΜ) και το Χημείο της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (ΚΕτΑΠ).  

Η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας Ενέργειας. Η μετακίνηση των εγκαταστάσεων των υγρών καυσίμων από τη Λάρνακα άρχισε τέλη του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2020, ενώ η μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση για διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών που αντιστοιχούν σε 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών, υποχρέωση η οποία ανατέθηκε στον ΚΟΔΑΠ. Ο ΚΟΔΑΠ είναι στη διαδικασία ανέγερσης ιδιόκτητου τερματικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού για αποθήκευση των ιδιόκτητων εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών, για το οποίο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους €35εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Υπηρεσία Ενέργειας συλλέγει από πρατήρια και εταιρείες πετρελαιοειδών τις τιμές διάθεσης στην κατανάλωση των πετρελαιοειδών που ισχύουν κάθε Δευτέρα για να υπολογιστούν οι εβδομαδιαίοι μέσοι όροι των τιμών των πετρελαιοειδών, καθώς και οι μηνιαίες μέσες τιμές λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών που διατίθενται στην κατανάλωση στη Δημοκρατία.

Κάθε χρόνο ετοιμάζεται το ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου για το προηγούμενο έτος στον οποίο φαίνονται αναλυτικά οι ποσότητες των διαφόρων μορφών ενέργειας (πετρελαιοειδή, ηλεκτρισμός, βιοκαύσιμα, παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, βιομάζα, κτλ) που εισήχθησαν ή παράχθηκαν και καταναλώθηκαν στην Κύπρο.

Η Υπηρεσία Ενέργειας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Fuel Price Comparison for Consumers. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού των μέσων συγκριτικών τιμών όλων των ειδών καυσίμων για όλους τους τύπους οχημάτων σε €/100 km και ο καθορισμός του τρόπου απεικόνισης τους, στα πλαίσια εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού 2018/732 σχετικά με κοινή μεθοδολογία σύγκρισης της τιμής ανά μονάδα των εναλλακτικών καυσίμων.  Οι τιμές αυτές θα είναι διαθέσιμες τόσο στα σημεία πώλησης καυσίμων, όσο και μέσω  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν εύκολα να συγκρίνουν το κόστος κατανάλωσης των διαφόρων τύπων καυσίμων.