Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές είναι η αιολική, ηλιακή (ηλιακή θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή) γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια του περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και λοιπές μορφές ενέργειας των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, ενέργεια από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και τα βιοαέρια.

Βασικός στόχος είναι η αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και η επίτευξη των εθνικών στόχων, ήτοι 13% ΑΠΕ στην συνολική κατανάλωση ενέργειας, και 10% ΑΠΕ στις Μεταφορές) αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα πλαίσια της επίτευξης των πιο πάνω, λειτουργoύν καθεστώτα  στήριξης, έχουν εγκριθεί φορείς κατάρτισης και εξεταστικοί οργανισμοί για την πιστοποίηση εγκαταστατών και έχουν διεξαχθεί μελέτες στις οποίες έχουν βασιστεί τα διάφορα καθεστώτα  στήριξης για την περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ. Η πρόοδος παρακολουθείται μέσα από ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται ετησίως στην Ε. Επιτροπή.

Στόχοι της Κύπρου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ που αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έχει τους ακόλουθους υποχρεωτικούς στόχους:

  • Aύξηση του ποσοστού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στο 13%, μέχρι το 2020.
  • 10% μερίδιο συμμετοχής ενέργειας από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2020 (εξαιρούνται οι αερομεταφορές και η εσωτερική ναυσιπλοΐα).

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, ετοιμάστηκε τον Ιούνιο του 2010 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ (ΕΣΔ), το οποίο περιλαμβάνει την εκτιμώμενη πορεία και τους επιμέρους τομεακούς στόχους (θέρμανση - ψύξη, ηλεκτρισμός και μεταφορές), καθώς και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν μέχρι το 2020 προς επίτευξη των εθνικών στόχων αναφορικά με την χρήση ΑΠΕ το 2020.

Συμφώνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ο στόχος των ΑΠΕ κατανέμεται για τον τομέα του ηλεκτρισμού στο 16% ΑΠΕ το 2020 (που αντιστοιχεί περίπου με το 38,4 % του στόχου), στην θέρμανση-ψύξη στο 23,5% (που αντιστοιχεί με το 47,15 % του στόχου) και στις μεταφορές 10% (που αντιστοιχεί με το 14,45 % του στόχου).

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για τα έτη 2010-2020, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27/7/2010 και επικαιροποιήθηκε στις 16.2.2016.

Το επικαιροποιημένο ΕΣΔ για το μέρος που αφορά την ηλεκτροπαραγωγή εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. Απόφασης 80.240) (Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για τα έτη 2015-2020)

  • Το 2018 το μερίδιο ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήλθε στο 13,78%, ξεπερνώντας τόσο τον ενδεικτικό στόχο για τη διετία 2017-2018,  όσο και τον εθνικό υποχρεωτικό στόχο για μερίδιο 13% ΑΠΕ το 2020, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ.
  • Με σκοπό την κατάρτιση μακροχρόνιου Σχεδιασμού για την περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, έχουν γίνει διάφορες μελέτες. Η πρώτη μελέτη σχετικά με την διείσδυση των ΑΠΕ μέχρι το 2030, έγινε από τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA). Ακολούθησαν πολλές άλλες μελέτες στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με το ιταλικό ινστιτούτο Ricerca sul Sistema Energetico  (RSE), το Royal Institute of Sweden, (KTH) και το Joint Research Centre (JRC).Έχουν αναπτυχθεί λογισμικά προγράμματα που θα συμβάλουν στη βελτίωση και  περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ στον ενεργειακό σύστημα της Κύπρου. Το λογισμικό για την διαστασιλόγηση συστημάτων ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση βρίσκεται εδώ.
  • Παράλληλα με τα πιο πάνω η Υπηρεσία Ενέργειας συμμετέχει σε διάφορα Ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ενημερώνει το κοινό για τις νέες τεχνολογίες.
  •  Η Εθνική Νομοθεσία και τα διάφορα διατάγματα σχετικά με τις ΑΠΕ βρίσκονται εδώ.
  • Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 έχει δημοσιευθεί η νέα Οδηγία για τις ΑΠΕ 2018/2001 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να εναρμονιστεί στο Εθνικό Δίκαιο το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2021.
  • Στον νέο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ενέργεια και το Κλίμα μέχρι το 2030,  έχουν τεθεί νέοι στόχοι για τις ΑΠΕ, μετά από συστάσεις της Επιτροπής στις 18 Ιουνίου το 2019 για τουλάχιστον 23% διείσδυση των ΑΠΕ μέχρι το 2030. Οι στόχοι αυτοί είναι υπό συνεχή αξιολόγηση και πιθανών να τύχουν αναθεώρησης ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Τελευταίες Ανακοινώσεις εδώ.