Οικονομικά Κίνητρα - Σχέδια

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α. ΣΧΕΔΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε και Εξ.Ε.

 Τα σχέδια που προκηρύσσονται απο το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.resecfund.org.cy)

 

Β. ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ

 

  1. Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες  Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης  (ΣΗΘΥΑ) για ιδία Κατανάλωση,  Μέγιστης Ισχύος 5MW»

 

Βασικές πρόνοιες:

 

  • Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) μπορούν να ενταχθούν μονάδες ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές μονάδες, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις αλιείας).
  • Η ισχύς του κάθε συστήματος ΣΗΘΥΑ που δύναται να εγκατασταθεί θα είναι μέχρι 5ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου για εφαρμογή Δανειοδοτικού Χρηματοδοτικού Εργαλείου στους τομείς της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας