Οικονομικά Κίνητρα - Σχέδια

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α. ΣΧΕΔΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε και Εξ.Ε.

 

1. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεσεις(ΜΜΕ)

Βασικές πρόνοιες:

  • χρηματοδότηση 30% επί του κόστους του ενεργειακού ελέγχου με μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε ΜΜΕ τις € 2.000
  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι υφιστάμενες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία
  • Χορηγία καταβάλλεται  μετά την ολοκλήρωση του ενεργειακού ελέγχου
  • Δίδεται δυνατότητα όπως η χορηγία εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένου του Ενεργειακού Εκλεκτή ή του Παρόχου Ενεργειακών Υπηρεσιών

2. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες.

Για σκοπούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει την πρόθεση του να επαναπροκηρύξει το "Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες" και εντός του 2020, με αναδρομική ισχύ από 1η Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. και καλύπτει εργασίες θερμομόνωσης οροφών και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) καθώς και  συνδυασμό των πιο πάνω, σε υφιστάμενες κατοικίες.

Η ανακοίνωση της πρόθεσης του Υπουργείου για επαναπροκήρυξη του Σχεδίου, γίνεται με την  επιφύλαξη  της ψήφισης του προϋπολογισμού του Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. για το έτος 2020, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Νοείται ότι κατά τη δεύτερη προκήρυξη του Σχεδίου, πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές, τόσο σε συγκεκριμένες πρόνοιες του Σχεδίου όσο και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Το Σχέδιο καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων

 

Β. ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ

 

  1. Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες  Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης  (ΣΗΘΥΑ) για ιδία Κατανάλωση,  Μέγιστης Ισχύος 5MW»

 

Βασικές πρόνοιες:

 

  • Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) μπορούν να ενταχθούν μονάδες ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές μονάδες, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις αλιείας).
  • Η ισχύς του κάθε συστήματος ΣΗΘΥΑ που δύναται να εγκατασταθεί θα είναι μέχρι 5ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου για εφαρμογή Δανειοδοτικού Χρηματοδοτικού Εργαλείου στους τομείς της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας