Οικονομικά Κίνητρα - Σχέδια

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α. ΣΧΕΔΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε και Εξ.Ε.

 

1. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεσεις(ΜΜΕ)

Βασικές πρόνοιες:

 • χρηματοδότηση 30% επί του κόστους του ενεργειακού ελέγχου με μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε ΜΜΕ τις € 2.000
 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι υφιστάμενες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία
 • Χορηγία καταβάλλεται  μετά την ολοκλήρωση του ενεργειακού ελέγχου
 • Δίδεται δυνατότητα όπως η χορηγία εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένου του Ενεργειακού Εκλεκτή ή του Παρόχου Ενεργειακών Υπηρεσιών

 

 

2. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες.

 

Το Σχέδιο καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων:

Κατηγορία 1: Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών.

 

Βασικές πρόνοιες:

  • υφιστάμενη κατοικία (άδεια οικοδομής πριν τις 21/12/2007)
  • Υλοποίηση επένδυσης και μετά υποβολή αίτησης
  • Υποβολή δήλωσης από Ειδικευμένο  Εμπειρογνώμονα  ή Ενεργειακό Ελεγκτή κατηγορίας Α με υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας  της οροφής  ο οποίος μετά τις εργασίες θερμομόνωσης πρέπει να είναι ≤ 0,4 W/m2K.
  • Χορηγία 25% με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.250
  •  Τροποποιήσεις:

Αύξηση προϋπολογισμού από  €3 εκ σε €6.5 εκ                                                        Αύξηση του ποσού χορηγίας για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση. Χορηγία 30% με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.500


Κατηγορία 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων

 

Βασικές πρόνοιες:

  • Προϋπολογισμός 13 εκ
  • Για υφιστάμενες κατοικίες  με άδεια οικοδομής πριν τις 21/12/2007.
  • Υλοποίηση επένδυσης και μετά υποβολή αίτησης
  • Δήλωση από Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα  ή Ενεργειακό Ελεγκτή κατηγορίας Α με υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας  (≤ 0,4 W/m2K)
  • Σύνδεση ΦΒ συστήματος μετά την 01/11/18 συμπεριλαμβανομένης
  • Χορηγία για θερμομόνωση οροφής: 35% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800. Χορηγία για εγκατάσταση φωτοβολταικού €300 ανά KW με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200.  

      Δηλαδή μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση €3.000.Κατηγορία 3A: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες για όλους τους καταναλωτές.

 

Βασικές πρόνοιες:

 

  • Η αίτηση για την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας  της κατοικίας να έχει κατατεθεί πριν την 1/1/2017
  • Υλοποίηση επένδυσης και μετά υποβολή αίτησης
  • Σύνδεση ΦΒ συστήματος μετά την 01/11/18 συμπεριλαμβανομένης
  • Χορηγία €250 ανά KW με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000.  

 


Κατηγορία 3Β: Eγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών.

 

Βασικές πρόνοιες:

 • ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικές ενέργειάς €900 ανά KW

Τηλέφωνο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350

 

Β. ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ

 

 1. Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες  Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης  (ΣΗΘΥΑ) για ιδία Κατανάλωση,  Μέγιστης Ισχύος 5MW»

 

Βασικές πρόνοιες:

 

 • Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) μπορούν να ενταχθούν μονάδες ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές μονάδες, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις αλιείας).
 • Η ισχύς του κάθε συστήματος ΣΗΘΥΑ που δύναται να εγκατασταθεί θα είναι μέχρι 5ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου για εφαρμογή Δανειοδοτικού Χρηματοδοτικού Εργαλείου στους τομείς της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας