Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικιακούς Καταναλωτές

 

Στην  Κύπρο οι κατοικίες εκτιμάται ότι ευθύνονται για το 19% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας.  Οι περισσότερες κατοικίες κατασκευάστηκαν την περίοδο του 1980 με 2008, όπου δεν υπήρχε οποιαδήποτε ρύθμιση για την λήψη μέτρων εξοικονόμησης αλλά ούτε και η σχετική ευαισθησία από τους κατασκευαστές,  κάτι  που οδήγησε σε ένα αρκετά ενεργοβόρο  απόθεμα κατοικιών στην Κύπρο. 

Το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νεοαγειρόμενες  κατοικίες, καθώς και για κατοικίες που υφίστανται  ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας τέθηκε σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2007. Οι  απαιτήσεις αυτές αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να βρίσκονται στα οικονομικά βέλτιστα επίπεδα και να αντανακλούν την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα των κατασκευών. Στόχος είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να είναι Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Νόμο, κατά την ανέγερση και ενοικίαση κατοικιών απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ένα έγγραφο που καθορίζει την ενεργειακή κατηγορία του κάθε σπιτιού.  Τα ΠΕΑ εκδίδονται από τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες και συνοδεύονται από συστάσεις για  μέτρα που μπορούσαν  να ληφθούν για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας. Η υποχρέωση περιοδικής επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης με λέβητα στις κατοικίες είναι επίσης ένα μέτρο που μπορεί να βοηθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπρόσθετα, πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης που συνδέονται με την ενέργεια όπως πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, συσκευές μαγειρέματος κοκ υποχρεωτικά συνοδεύονται από Ενεργειακές Ετικέτες και έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν ελάχιστες απαιτήσεις Οικολογικού Σχεδιασμού. Συνεπώς η αγορά οικιακών συσκευών ψηλής ενεργειακής απόδοσης οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας .

Η Υπηρεσία Ενέργειας με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού, έχει προχωρήσει στην δημιουργία Διαδικτυακού Εργαλείου που θα βοηθήσει τους πολίτες να εντοπίζουν εύκολα το κόστος και το όφελος από διάφορα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δύναται να λάβουν. 

Επιπλέον λειτουργούν Σχέδια Χορηγιών για προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ενεργειακή ανακαίνιση κατοικιών εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής  ΦΠΑ 5%,  εφόσον τα υλικά στο σύνολο της ανακαίνισης, αποτελούν λιγότερο από το 50% της συνολικής αξίας των εργασιών ανακαίνισης, σύμφωνα με το ΚΔΠ 423/2015 περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2015 και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 199 ημερ. 29/12/2015 του Τμήματος Φορολογίας.