Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις

 

Η λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους. Είναι συνεπώς σημαντικό, όταν εφαρμόζεται οποιαδήποτε τεχνολογία για προστασία του περιβάλλοντος ή η εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια επιχείρηση, να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο ενεργειακός έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται από αδειούχο ενεργειακό ελεγκτή, εντοπίζει, μετά από σχετική επί τόπου επιθεώρηση και μετρήσεις, τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία αλλά και στο κτιριακό μέρος μιας επιχείρησης και προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπλέον ο ορισμός διαχειριστή ενέργειας εντός της επιχείρησης και η εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος. Το ίδιο αποτελεσματική είναι η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανέγερσης νέων κτιρίων ή ανακαινιζόμενων κτιρίων δύναται αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 5%, εφόσον πρόκειται το κτίριο να καταστεί ενεργειακής κλάσης Α και τουλάχιστον 25% των αναγκών του να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σχέδια και χρηματοδοτήσεις που λειτουργούν, στόχο έχουν να ενθαρρύνουν την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις. Εξάλλου πάνω από 60 επιχειρήσεις στην Κύπρο έχουν ήδη δεσμευθεί εθελοντικά να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου περισσότερο από 8% μέχρι το 2030, αναλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων, όπως βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, και να συμμετέχουν σε δίκτυο επιχειρήσεων για την ενεργειακή απόδοση, αφού μέρος της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα επιτευχθεί με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που θα λάβουν

Σημαντικές είναι εξάλλου οι δυνατότητες αξιοποίησης των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν το σχεδιασμό, την χρηματοδότηση και υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης. Η πληρωμή των υπηρεσιών αυτών, βασίζεται στην εξοικονόμηση ενέργεια ή/και χρημάτων που θα έχει η επιχείρηση όταν υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά.