Συνήθεις ερωτήσεις

Είναι ο ταχύτερος, οικονομικότερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα καθώς και για τη μείωση των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου έχει μορφή παρόμοια με τις ενεργειακές ετικέτες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση διαφόρων οικιακών συσκευών και χρησιμοποιείται για την ενεργειακή σήμανση των κτιρίων. Σκοπός του είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου και βάσει της διαμόρφωσης των τυποποιημένων ενεργειακών κατηγοριών κάποιος να μπορεί εύκολα να συγκρίνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με το νόμο, τα ΠΕΑ ετοιμάζονται και εκδίδονται μόνο από τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες. Το ΠΕΑ συνοδεύεται από συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο.

Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας είναι το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την Υπηρεσία Ενέργειας στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων και το οποίο, αφού ετοιμάσει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, εκδίδει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει και Συστάσεις.

Το ΠΕΑ κτιρίου εκδίδεται μόνο από Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Μητρώο, αφού πρώτα υποβληθεί για καταχώρηση στο Μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Το ΠΕΑ είναι δεκαετούς ισχύος, όμως πρέπει να αναθεωρείται σε περίπτωση που οποιαδήποτε αλλαγή στο κτίριο επηρεάζει ουσιαστικά την ενεργειακή του απόδοση.

Το ΠΕΑ απαιτείται να εκδίδεται για νέα κτίρια και νέες κτιριακές μονάδες, ή για κτίρια και κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή προς ενοικίαση.

Κατά την πώληση ή την ενοικίαση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απαιτείται όπως επιδεικνύεται στον υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή το ΠΕΑ. Στη συνέχεια το εν λόγω ΠΕΑ παραδίδεται στον αγοραστή ή ενοικιαστή. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαφημίζουν σε εμπορικές διαφημίσεις τη διάθεση προς πώληση ή ενοικίαση κτιρίου ή η κτιριακής μονάδα πρέπει να δηλώνουν σε αυτές την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης. Σε κάθε περίπτωση το ΠΕΑ πρέπει να συνοδεύεται από Συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδονται μόνο από τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες των οποίων τα προσόντα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς. Η Υπηρεσία Ενέργειας διατηρεί Μητρώο στο οποίο οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες είναι εγγεγραμμένοι. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμα στην παρούσα ιστοσελίδα στο σύνδεσμο: http://epc.mcit.gov.cy/QE.html

Κάθε ΠΕΑ έχει στην πάνω αριστερή πλευρά ένα μοναδικό αριθμό εγγραφής πιστοποιητικού. Ο έλεγχος της γνησιότητας του ΠΕΑ μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην παρούσα ιστοσελίδα στο σύνδεσμο: http://epc.mcit.gov.cy/pea/checkPEA.html

 

Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης καθορίζουν το ελάχιστο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης στο οποίο πρέπει να βρίσκονται τα νέα κτίρια και τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας εφαρμόζοντας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για τα στοιχεία του κτιρίου που αντικαθίστανται ή τοποθετούνται εκ των υστέρων ισχύουν επιμέρους απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης αναθεωρούνται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη. 

1. Κτίρια που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες οικοδομές ή έχουν κηρυχθεί ως αρχαία μνημεία, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου θα αλλοίωνε ουσιωδώς το χαρακτήρα τους, κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα.
2. Τμήματα ή σύνολο βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιρίων ή αποθηκών, για τα οποία δεν χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών και χρησιμοποιούνται για αμιγώς βιομηχανική, βιοτεχνική ή αποθηκευτική χρήση. Βοηθητικοί χώροι με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων για τους οποίους χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών που αποτελούν μέρος των υπό αναφορά κτιρίων.
3. Αγροτικά μη κατοικήσιμα από ανθρώπους κτίρια, τα οποία έχουν χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις ή χρησιμοποιούνται σε τομέα που καλύπτεται από ειδική συμφωνία για ενεργειακή απόδοση.
4. Μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων.

Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σημαίνει κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση του οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές. Για την επίτευξη των στόχων της εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές απαιτείται η αύξηση του αριθμού των κτιρίων που όχι μόνο ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ,αλλά χαρακτηρίζονται από ακόμα υψηλότερη ενεργειακή απόδοση Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι ΚΣΜΚΕ.

Ενεργειακός ελεγκτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους και κατέχει άδεια ενεργειακού ελεγκτή.

 

Υπάρχουν τρεις (3) κατηγορίες ενεργειακών ελεγκτών.

  • Κατηγορία Α: όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού και είδους συστήματος κλιματισμού, περιλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρομίων και οδικού φωτισμού.
  • Κατηγορία Β: βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις
  • Κατηγορία Γ: μεταφορές (εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων).

Ενεργειακός έλεγχος είναι η συστηματική διαδικασία από την οποία προκύπτει επαρκής γνώση του υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης και ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων.

Υπάρχει υποχρέωση διενέργειας ενεργειακού ελέγχου ΜΟΝΟ σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ. Ο ενεργειακός έλεγχος στις μη ΜΜΕ πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τετραετία από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Υπάρχει σχετικό μητρώο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας

Οι ΠΕΥ παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή στο οίκημα ενός χρήστη και στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουν κάποιο οικονομικό κίνδυνο. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζεται (εν όλο ή εν μέρει) στην επίτευξη των συμφωνημένων αποτελεσμάτων βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμφωνημένων κριτηρίων επίδοσης.

Οι Υπηρεσίες ενός ΠΕΥ περιλαμβάνουν:
• Την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, και συνήθως τη μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης.
• Την εγκατάσταση και την συντήρηση του εξοπλισμού που απαιτείται για τα έργα ενεργειακής απόδοσης.
• Τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας.
• Δέσμευση για την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.

Υπάρχει σχετικό μητρώο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον «Οδηγό Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού» από Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού. Η επιθεώρηση καλύπτει τα προσβάσιμα μέρη του συστήματος και περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος και την εκτίμηση του μεγέθους του σε σχέση με τις ανάγκες του κτιρίου για ψύξη. Η συχνότητα της επιθεώρησης του συστήματος καθορίζεται σε Διάταγμα του Υπουργού και διαφέρει ανάλογα με την ισχύ εξόδου του συστήματος κλιματισμού.

 

Υπάρχει σχετικό μητρώο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας

Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον «Οδηγό Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες» από Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης, ενώ εναλλακτικά για συστήματα θέρμανσης με λέβητα ονομαστικής ισχύς εξόδου μέχρι 100kW η επιθεώρηση μπορεί να γίνει από λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας. Η επιθεώρηση καλύπτει τα προσβάσιμα μέρη του συστήματος και περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα και την εκτίμηση του μεγέθους του σε σχέση με τις θερμαντικές ανάγκες του κτιρίου. Η συχνότητα της επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης καθορίζεται σε Διάταγμα του Υπουργού και διαφέρει ανάλογα με την ισχύ εξόδου του λέβητα. 

Υπάρχει σχετικό μητρώο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας

Υπάρχουν σχέδια χορηγιών για τα εξής:


Προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες. Το σχέδιο καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:
Κατηγορία 1: Αναθεώρηση του Σχεδίου για θερμομόνωση υφιστάμενων κατοικιών.
Κατηγορία 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων.
Κατηγορία 3Α: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες για όλους τους καταναλωτές.
Κατηγορία 3Β: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών.

Που μπορώ να βρω περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια χορηγιών;
Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας