Συνήθεις ερωτήσεις

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου έχει μορφή παρόμοια με τις ενεργειακές ετικέτες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση διαφόρων οικιακών συσκευών και χρησιμοποιείται για την ενεργειακή σήμανση των κτιρίων. Σκοπός του είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου και βάσει της διαμόρφωσης των τυποποιημένων ενεργειακών κατηγοριών κάποιος να μπορεί εύκολα να συγκρίνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με το νόμο, τα ΠΕΑ ετοιμάζονται και εκδίδονται μόνο από τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες. Το ΠΕΑ συνοδεύεται από συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο.

Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας είναι το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την Υπηρεσία Ενέργειας στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων και το οποίο, αφού ετοιμάσει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, εκδίδει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει και Συστάσεις.

Το ΠΕΑ κτιρίου εκδίδεται μόνο από Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Μητρώο, αφού πρώτα υποβληθεί για καταχώρηση στο Μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Το ΠΕΑ είναι δεκαετούς ισχύος, όμως πρέπει να αναθεωρείται σε περίπτωση που οποιαδήποτε αλλαγή στο κτίριο επηρεάζει ουσιαστικά την ενεργειακή του απόδοση.

Το ΠΕΑ απαιτείται να εκδίδεται για νέα κτίρια και νέες κτιριακές μονάδες, ή για κτίρια και κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή προς ενοικίαση.

Κατά την πώληση ή την ενοικίαση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απαιτείται όπως επιδεικνύεται στον υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή το ΠΕΑ. Στη συνέχεια το εν λόγω ΠΕΑ παραδίδεται στον αγοραστή ή ενοικιαστή. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαφημίζουν σε εμπορικές διαφημίσεις τη διάθεση προς πώληση ή ενοικίαση κτιρίου ή η κτιριακής μονάδα πρέπει να δηλώνουν σε αυτές την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης. Σε κάθε περίπτωση το ΠΕΑ πρέπει να συνοδεύεται από Συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδονται μόνο από τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες των οποίων τα προσόντα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς. Η Υπηρεσία Ενέργειας διατηρεί Μητρώο στο οποίο οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες είναι εγγεγραμμένοι. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμα στην παρούσα ιστοσελίδα στο σύνδεσμο: http://epc.mcit.gov.cy/QE.html

Κάθε ΠΕΑ έχει στην πάνω αριστερή πλευρά ένα μοναδικό αριθμό εγγραφής πιστοποιητικού. Ο έλεγχος της γνησιότητας του ΠΕΑ μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην παρούσα ιστοσελίδα στο σύνδεσμο: http://epc.mcit.gov.cy/pea/checkPEA.html

 

Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης καθορίζουν το ελάχιστο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης στο οποίο πρέπει να βρίσκονται τα νέα κτίρια και τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας εφαρμόζοντας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για τα στοιχεία του κτιρίου που αντικαθίστανται ή τοποθετούνται εκ των υστέρων ισχύουν επιμέρους απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης αναθεωρούνται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη. 

1. Κτίρια που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες οικοδομές ή έχουν κηρυχθεί ως αρχαία μνημεία, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου θα αλλοίωνε ουσιωδώς το χαρακτήρα τους, κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα.
2. Τμήματα ή σύνολο βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιρίων ή αποθηκών, για τα οποία δεν χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών και χρησιμοποιούνται για αμιγώς βιομηχανική, βιοτεχνική ή αποθηκευτική χρήση. Βοηθητικοί χώροι με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων για τους οποίους χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών που αποτελούν μέρος των υπό αναφορά κτιρίων.
3. Αγροτικά μη κατοικήσιμα από ανθρώπους κτίρια, τα οποία έχουν χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις ή χρησιμοποιούνται σε τομέα που καλύπτεται από ειδική συμφωνία για ενεργειακή απόδοση.
4. Μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων.

Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σημαίνει κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση του οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές. Για την επίτευξη των στόχων της εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές απαιτείται η αύξηση του αριθμού των κτιρίων που όχι μόνο ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ,αλλά χαρακτηρίζονται από ακόμα υψηλότερη ενεργειακή απόδοση Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι ΚΣΜΚΕ.

Ενεργειακός ελεγκτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους και κατέχει άδεια ενεργειακού ελεγκτή.

 

Υπάρχουν τρεις (3) κατηγορίες ενεργειακών ελεγκτών.

 • Κατηγορία Α: όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού και είδους συστήματος κλιματισμού, περιλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρομίων και οδικού φωτισμού.
 • Κατηγορία Β: βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις
 • Κατηγορία Γ: μεταφορές (εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων).

Ενεργειακός έλεγχος είναι η συστηματική διαδικασία από την οποία προκύπτει επαρκής γνώση του υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης και ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων.

Υπάρχει υποχρέωση διενέργειας ενεργειακού ελέγχου ΜΟΝΟ σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ. Ο ενεργειακός έλεγχος στις μη ΜΜΕ πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τετραετία από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Υπάρχει σχετικό μητρώο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας

Οι ΠΕΥ παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή στο οίκημα ενός χρήστη και στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουν κάποιο οικονομικό κίνδυνο. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζεται (εν όλο ή εν μέρει) στην επίτευξη των συμφωνημένων αποτελεσμάτων βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμφωνημένων κριτηρίων επίδοσης.

Οι Υπηρεσίες ενός ΠΕΥ περιλαμβάνουν:
• Την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, και συνήθως τη μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης.
• Την εγκατάσταση και την συντήρηση του εξοπλισμού που απαιτείται για τα έργα ενεργειακής απόδοσης.
• Τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας.
• Δέσμευση για την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.

Υπάρχει σχετικό μητρώο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον «Οδηγό Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού» από Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού. Η επιθεώρηση καλύπτει τα προσβάσιμα μέρη του συστήματος και περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος και την εκτίμηση του μεγέθους του σε σχέση με τις ανάγκες του κτιρίου για ψύξη. Η συχνότητα της επιθεώρησης του συστήματος καθορίζεται σε Διάταγμα του Υπουργού και διαφέρει ανάλογα με την ισχύ εξόδου του συστήματος κλιματισμού.

 

Υπάρχει σχετικό μητρώο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας

Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον «Οδηγό Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες» από Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης, ενώ εναλλακτικά για συστήματα θέρμανσης με λέβητα ονομαστικής ισχύς εξόδου μέχρι 100kW η επιθεώρηση μπορεί να γίνει από λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας. Η επιθεώρηση καλύπτει τα προσβάσιμα μέρη του συστήματος και περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα και την εκτίμηση του μεγέθους του σε σχέση με τις θερμαντικές ανάγκες του κτιρίου. Η συχνότητα της επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης καθορίζεται σε Διάταγμα του Υπουργού και διαφέρει ανάλογα με την ισχύ εξόδου του λέβητα. 

Υπάρχει σχετικό μητρώο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας

Υπάρχουν σχέδια χορηγιών για τα εξής:


Προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες. Το σχέδιο καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:
Κατηγορία 1: Αναθεώρηση του Σχεδίου για θερμομόνωση υφιστάμενων κατοικιών.
Κατηγορία 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων.
Κατηγορία 3Α: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες για όλους τους καταναλωτές.
Κατηγορία 3Β: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών.

Που μπορώ να βρω περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια χορηγιών;
Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τηρεί Μητρώο Εγκαταστατών για τις ακόλουθες κατηγορίες συστημάτων ΑΠΕ :

Κατηγορία Α: Εγκαταστάτες λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
Κατηγορία Β: Εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας
Κατηγορία Γ: Εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων
Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών συστημάτων

Η πιστοποίηση και εγγραφή στο «Μητρώο Εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ» αφορά εγκαταστάτες συστημάτων ΑΠΕ με ονομαστική ισχύ μέχρι τα 30kW.

Στο «Μητρώο Εγκαταστατών Συστημάτων ΑΠΕ μικρής κλίμακάς» που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Όχι,  η εγγραφή στο μητρώο είναι εθελοντική.

Παρόλα αυτά σε διάφορα καθεστώτα στήριξης  για την προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, όπως το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση», απαιτείται όπως τα συστήματα που θα ενταχθούν σε αυτά τα καθεστώτα στήριξης να εγκαθίστανται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες εγγεγραμμένους στο Μητρώο.

Για να μπορεί να εγγραφεί κάποιος στο Μητρώο πρέπει να διαθέτει τα ακαδημαϊκά προσόντα, κατάρτιση και επαγγελματική πείρα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 374/2015: οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί.

Σημειώνεται ότι για να εγγραφεί κάποιος ως εγκαταστάτης στην Κατηγορία Γ: Εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού ή εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, να έχει παρακολουθήσει τα σχετικά μαθήματα από τους εξουσιοδοτημένους φορείς κατάρτισης και να πετύχει στην θεωρητική και πρακτική εξάσκηση.

Για την εγγραφή στο Μητρώο ένας εγκαταστάτης (που διαθέτει τα προ-απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, κατάρτιση και επαγγελματική πείρα), πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειας:

 1. Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης από εξουσιοδοτημένο φορέα κατάρτισης.
 2. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση από εξουσιοδοτημένο εξεταστικό οργανισμό.
 3. Να υποβάλει προς την Υπηρεσία Ενέργειας τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Ακολούθως λειτουργός της Υπηρεσίας Ενέργειας εξετάζει την αίτηση με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσο ο εγκαταστάτης πληροί τα κριτήρια εγράφης στο μητρώο.

Ο αιτητής ενημερώνεται γραπτώς σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του. Σε περίπτωση έγκρισης αποστέλλεται ταχυδρομικώς στον αιτητή το Πιστοποιητικό ικανότητας εγκαταστάτη για συγκεκριμένη κατηγορία συστημάτων ΑΠΕ και ο εγκαταστάτης εγγράφεται στο Μητρώο εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ.

Οι κατάλογοι με τους εξουσιοδοτημένους φορείς κατάρτισης και εξεταστικούς οργανισμούς για την διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και εξετάσεων για την πιστοποίηση εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ, είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Ναι, μαζί με την αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο πρέπει να καταβληθεί το τέλος εγγραφής €200 + ΦΠΑ. Το ποσό αυτό μπορεί να πληρωθεί στο λογιστήριο του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με μετρητά, επιταγή ή πιστωτική κάρτα.

Μαζί με την αίτηση  για εγγραφή το Μητρώο πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα :

 1. Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας οδηγού του αιτητή.
 2. Το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης από εξουσιοδοτημένο φορέα κατάρτισης, που παρακολούθησε ο αιτητής.
 3. Βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις από εξουσιοδοτημένο εξεταστικό οργανισμό.
 4. Απόδειξη εγγραφής στο ΦΠΑ του αιτητή ή του εργοδότη του. (Εάν υπάρχει)
 5. Απόδειξη πληρωμής τέλους εγγραφής (που θα εξασφαλιστεί από το λογιστήριο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας)
 6. Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής ηλεκτρολόγου μηχανικού ή εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (αφορά μόνο την Κατηγορία Γ : Εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων).

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή αυτοπρόσωπος στα γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας., στην Ανδρέα Αραούζου 13-15, 4ος Όροφος.

Η εγγραφή στο μητρώο έχει διάρκεια έξι (6) χρόνια.

Για την ανανέωση της εγγραφής του στο Μητρώο ένας εγκαταστάτης πρέπει :

     (α) να παρακολουθήσει μικρής διάρκειας πρόγραμμα επιμόρφωσης από εξουσιοδοτημένο φορέα κατάρτισης, αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες, νομοθεσίες και πρότυπα που αφορούν τα συστήματα ΑΠΕ που ειδικεύεται.

     (β)  να καταβάλλει το τέλος ανανέωσης εγγραφής των €80 + ΦΠΑ.

Ο κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο εγκαταστάτης ΑΠΕ :

 1. Διενεργεί εγκατάσταση ή συντήρηση συστήματος ΑΠΕ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς.
 2. Μετά από κάθε εγκατάσταση ή συντήρηση συστήματος ΑΠΕ, εκδίδει βεβαίωση προς τον ιδιοκτήτη του συστήματος  σχετικά με την ορθή εγκατάσταση/συντήρηση και λειτουργία του συστήματος.
 3. Για κάθε εγκατάσταση/συντήρηση συστήματος ΑΠΕ που διεκπεραιώνει διατηρεί αρχείο με τις ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία:
  • Διεύθυνση εγκατάστασης
  • Διαστασιολόγηση και σχέδια εγκατάστασης εξοπλισμού
  • Συμβόλαιο ανάθεσης εργασίας από τον ιδιοκτήτη του συστήματος
  • Ημερομηνία αποπεράτωσης έργου
  • Περιγραφή του συστήματος και του εξοπλισμού (κατασκευαστής, τύπος, αριθμός μοντέλου, σειριακός αριθμός)
 1. Αποστέλλει στην Υπηρεσία Ενέργειας, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, πλήρη κατάλογο των εγκαταστάσεων και συντηρήσεων συστημάτων ΑΠΕ που διενήργησε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Η νομοθεσία που διέπει την τήρηση του Μητρώο Εγκαταστατών Συστημάτων ΑΠΕ μικρής κλίμακας είναι :

 1. Ο Περί προώθησης και ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013 έως 2018 (Ν112(Ι)/2013, Ν157(Ι)/2015, Ν62(Ι)/2018).
 2. Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 374/2015: οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2015.
 3. Διάταγμα Κ.Δ.Π.25/2017-Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και ο εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ή /και ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, ή /και γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας και διαδικασία αξιολόγησής τους) Διάταγμα του 2017.
 4. Διάταγμα Κ.Δ.Π. 26/2017-Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Εξεταστέα Ύλη για τις Εξετάσεις Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών Βιομάζας, ή/και Ηλιακών Φωτοβολταϊκών και Ηλιοθερμικών Συστημάτων, ή/και Γεωθερμικών Συστημάτων Μικρού Βάθους και Αντλιών Θερμότητας) Διάταγμα του 2017.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αρμόδια Αρχή : Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Αρμόδιος Λειτουργός: Αλέξανδρος Στυλιανίδης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 606042 

Email: astylianides@mcit.gov.cy  

Διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία, Κύπρος

Είναι σημαντικά έργα διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθούν στην επίτευξη της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα που είναι η προσιτή, ασφαλής και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες καθώς και η μακροχρόνια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού.

Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται στον Ενωσιακό Κατάλογο Έργων  Κοινού Ενδιαφέροντος ο οποίος αποτελεί παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 347/13 για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ο Κατάλογος αναθεωρείται κάθε δύο έτη.

H Κύπρος συμμετέχει σε τρία Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος. Δύο στον τομέα του φυσικού αερίου, το CyprusGas2EU – Cyprus LNG Import Terminal και EastMed Pipeline και ένα στον τομέα του ηλεκτρισμού, το EuroAsia Interconnector.

Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς αερίου/ηλεκτρισμού, το δημόσιο, επενδυτές δηλαδή ιδιώτες ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου στην Ευρώπη – TYNDP παρουσιάζει τον τρόπο ανάπτυξης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου τα επόμενα 10 έως 20 χρόνια, ώστε να μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των διαφορετικών και μερικές φορές ανταγωνιστικών στόχων της ΕΕ. Η ένταξη ενός έργου στο TYNDP αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του στον Ενωσιακό Κατάλογο Έργων  Κοινού Ενδιαφέροντος.

Είναι η ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται με τη μέτρηση ή/και τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας πριν και μετά την υλοποίηση ενός μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (με ταυτόχρονη εξασφάλιση σταθερών εξωτερικών συνθηκών που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση)